14_Analysis Notes – 7/8/2020 – Return to DNA Autopilot